Het boekjaar 2018 is voorbij, tijd om de balans op te maken. Maar wat staat er nu op de balans? Een belangrijk onderdeel van de balans is het eigen vermogen. Het eigen vermogen is het verschil tussen de bezittingen en de schulden van een onderneming en ontstaat door het storten van kapitaal en het reserveren van winsten.
Wij vinden het belangrijk dat u zich bewust bent van de omvang van het eigen vermogen van uw onderneming  en dat deze in een gezonde verhouding tot het balanstotaal staat of komt te staan. Kortom,  werk aan de solvabiliteit van uw onderneming.

Solvabiliteit
Een belangrijke indicator hoe uw onderneming er financieel voor staat is de solvabiliteit. Bij  solvabiliteit wordt er naar het eigen vermogen gekeken in verhouding tot bijvoorbeeld het balanstotaal. Met solvabiliteit wordt bedoeld in welke mate een onderneming in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen op de langere termijn (> 1 jaar) en het geeft aan of uw onderneming reserves heeft om tegenslagen op te vangen. Als de solvabiliteit wordt afgezet tegen het balanstotaal is een percentage van minimaal 25%-30% gewenst, afhankelijk van de branche.

Wat is nu het belang van een goede solvabiliteit?
Externe financiers zijn geïnteresseerd in de mate waarin uw onderneming de door hen verstrekte financieringen terug kan betalen en of er een buffer is als het een keer financieel tegenzit. Hierbij kijken zij naast de kasstroom naar de solvabiliteit. Daarnaast zal bij een marginale solvabiliteit de risico-opslag op het door de financier gehanteerde rentepercentage hoger zijn. Bovendien speelt de solvabiliteit een rol bij de uitkering van dividend. Bij een dividenduitkering wordt er namelijk enerzijds gekeken of er voldoende eigen vermogen is om het gewenste dividend uit te keren (balanstest) en anderzijds of de onderneming na de dividenduitkering in staat is om aan haar verplichtingen te blijven voldoen (uitkeringstest). Ook zijn er externe partijen die kredietwaardigheidstesten doen. Zij baseren zich op financiële informatie die bekend is bij onder andere de Kamer van Koophandel. Leveranciers maken gretig gebruik van deze informatie om inzicht te krijgen in de financiële positie van hun potentiële afnemer. Hoe fijn is het om de door u gewenste goederen of diensten ‘gewoon’ geleverd te krijgen en niet eerst een toelichting te moeten verstrekken op de kredietwaardigheid van uw onderneming. Redenen genoeg eens kritisch naar de solvabiliteitspositie van uw onderneming te kijken.

Grip op solvabiliteit 
Kunt u deze ratio beïnvloeden? Jazeker. Dit kan bijvoorbeeld door geen dividend uit te keren of kapitaal op te nemen maar door de winst te reserveren. Een andere mogelijkheid is het balanstotaal te verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld door te huren in plaats van te financieren of door liquide middelen aan het einde van het jaar te gebruiken om schulden of crediteuren mee te voldoen.

 
Bron: Thu, 07 Feb 2019 15:08:43 +0100