Stimuleringsmaatregelen voor het investeren in personeel

Subsidieregeling Praktijkleren (voorheen Afdrachtvermindering Onderwijs)

De subsidie Praktijkleren is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding van de deelnemer/student. Die begeleidingskosten kunnen bestaan uit materiaalkosten, kosten van in te zetten werknemers van het bedrijf voor de begeleiding van een deelnemer/student of kosten verbonden aan de inschakeling van intermediaire partijen om te kunnen beschikken over een deelnemer of student. Deze nieuwe regeling vervangt per 1 januari 2014 de afdrachtvermindering Onderwijs.

Nieuw is dat de subsidie Praktijkleren via Agentschapnl.nl loopt, en niet zoals zijn voorganger via de loonheffing dan wel aangifte loonheffingen.

De nieuwe subsidie Praktijkleren is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 • leer-werktraject vmbo;
 • deelnemers in het mbo die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (de BBL), met minimaal 200 begeleide onderwijsuren en minimaal 610 uren beroepspraktijk-vorming per studiejaar;
 • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief sector ‘agro’), bestaande uit een combinatie van leren en werken. Het werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt voor zowel duaal als deeltijd-hbo;
 • werknemers die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een onderzoeksinstituut om zich verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO/DLO;
 • werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO/DLO, met een loon dat overeenkomt met dat van een promovendus. Deze werknemers moeten promotieonderzoek doen op grondslag van een overeenkomst tussen die organisatie en een universiteit die over de begeleiding van het promotieonderzoek van de betreffende werknemer gaat.

Voorwaarden subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren wil bedrijven zo veel mogelijk administratief ontlasten. De voorwaarden voor subsidiëring van leerwerkplaatsen in het mbo en praktijkleerplaatsen in het hbo zijn in hoofdlijnen als volgt:

 • de deelnemer/student moet een volledig onderwijsprogramma volgen voor een erkend kwalificerend diploma (dus geen deelcertificaten);
 • de opleiding moet zijn geregistreerd in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho);
 • mbo-BBL-opleidingen moesten op 1 augustus 2013 voldoen aan de 200-urennorm. Er is overgangsrecht voorzien voor de werkgever die al vóór de inwerkingtreding van de uren-norm (1 augustus 2013) met de verzorging van het onderricht in de praktijk van de deelnemer is gestart;
 • uitsluitend de werkgever die de praktijkleerplaats of werk-leerplaats zelf verzorgt (erkend leerbedrijf) ontvangt de subsidie, dus niet een werkgever die louter als intermediair optreedt;
 • de uitvoering van de subsidieregeling vindt plaats via Agentschap NL. Er komt naar verwachting half 2014 een digitaal aanvraagformulier dat de werkgever uiterlijk vóór 15 september 17.00 uur na afloop van het studiejaar waarvoor subsidie wordt gevraagd, moet invullen. De mogelijkheid bestaat dat aan u nog aanvullende informatie wordt gevraagd. Er zal steekproefsgewijze controle achteraf plaatsvinden;
 • de verdeling van de beschikbare ‘subsidiepot’ vindt jaarlijks plaats na afloop van het studie-jaar over alle kwalificerende werkgevers die tijdig een aanvraag hebben ingediend, op basis van de aantallen van de door hen gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen, met het bijbehorend aantal weken begeleiding op de werkvloer. Het bedrag per plaats is echter gemaximeerd op € 2.700.

Ter stimulering van het gebruik van de regeling wordt in dit eerste jaar zo veel mogelijk van het beschikbare bedrag aan subsidie verstrekt. Daarom is bepaald dat ook in dit eerste jaar tot maximaal € 2.700 per plek aan subsidie kan worden ontvangen. Feitelijk kunt u daardoor in het eerste jaar in een kortere periode evenveel subsidie ontvangen als in de jaren daarna voor een volledig studiejaar.

Punt van aandacht hierbij zou kunnen zijn dat veel uitzendorganisaties vaak ook gebruik maken van de afdrachtvermindering Onderwijs. Het afschaffen per januari 2014 hiervan kan dus invloed hebben op de kosten welke aan u worden doorbelast. Het is raadzaam hierover in contact te treden met uw uitlener.

 

De regeling scholing en plaatsing van oudere werklozen

Er is een speciale subsidie in het leven geroepen voor de scholing en de plaatsing van oudere werknemers. Een oudere werkloze is gedefinieerd als een persoon die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en al minimaal drie maanden een WW-uitkering heeft. Subsidie is beschikbaar voor beroeps- of functiegerichte scholing en voor plaatsing van een oudere werkloze bij een werkgever, door een intermediair (plaatsingsfee).

Deze regeling is vanaf 1 oktober 2013 actief. De regeling loopt vooralsnog tot en met 31 december 2016. Het doel van de regeling is het dichter bij de arbeidsmarkt brengen van oudere werklozen, zodat deze doelgroep duurzaam kan terugkeren op de arbeidsmarkt.
 

Het UWV kan deze subsidie verlenen aan u als werkgever of aan oudere werkzoekenden voor korte om- en bijscholingstrajecten. Als voorwaarde geldt wel dat u de oudere werkloze aansluitend in dienst moet nemen. Het dienstverband moet uiterlijk de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin de scholing is beëindigd, ingaan. In de getekende arbeidsovereenkomst dient dit te worden vermeld. Daarnaast zijn de volgende voorwaarden verbonden aan de dienstbetrekking:

 • de dienstbetrekking moet minimaal drie maanden duren;
 • in die tijd wordt voor tenminste de helft van het aantal uren waarop de WW-uitkering was vastgesteld gewerkt, met als ondergrens minimaal gemiddeld twaalf uren per week.

Er is een subsidie mogelijk van 100% van de werkelijke kosten van de scholing, tot een maximum van € 750 (inclusief btw). Aanvragen voor scholing kunnen van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2015 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het UWV.

 

Premiekorting jongere werknemer

U kunt vanaf 2014, als u jongeren met een WW- of bijstandsuitkering aanneemt in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, onder voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de door u te betalen premies werknemersverzekeringen. Het gaat om een regeling van tijdelijke aard die gericht is op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016.

De premiekorting geldt op jaarbasis per aangenomen werknemer gedurende de periode dat de werknemer in dienst is met een maximum van twee jaar (uiterlijk tot en met 31 december 2017). Het moet gaan om banen van ten minste 32 uur per week en er moet tenminste sprake zijn van een halfjaarcontract. Om de premiekorting te mogen toepassen, dient u te voldoen aan de volgende administratieve verplichtingen:

 • u moet een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente in uw administratie bewaren om bij controle door de Belastingdienst het recht op premiekorting aan te kunnen tonen. Dit is vergelijkbaar met de al bestaande premiekorting ouderen (mobiliteitsbonus).
 • u moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst of schriftelijk bewijs van een publiek-rechtelijke aanstelling in uw loonadministratie bewaren.
 • u of uw softwareleverancier moet zorgen voor aanpassing van de software om de nieuwe premiekorting jongeren in de loonaangifte toe te kunnen passen.

Alhoewel de regeling formeel pas per 1 juli 2014 in werking zal treden, tellen ook de indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 al mee voor de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Gelet op de invoering halverwege het jaar, kunt u dus in 2014 maar de helft van het jaarbedrag aan premiekorting toepassen. Deze premiekorting bedraagt € 3.500 per jaar, met dien verstande dat de korting in de periode 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 € 1.750 bedraagt. Deze premiekorting wordt toegepast op het totaal van de door u te betalen premies werknemersverzekeringen.

De mogelijkheid bestaat, zeker als u een kleinere werkgever bent, dat u door de premiekorting geen premies hoeft af te dragen. Om de verzilvering van de premiekortingen zo optimaal mogelijk te laten zijn, geldt dat de premiekorting ook op de sectorpremies van toepassing is en dus een zo breed mogelijke basis heeft.

Terug naar het overzicht

Afspraak maken?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Vul uw gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
 • *
 • *
 • *

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws

 1. Heretikettering auto van de zaak
 2. Kamervragen belastingheffing van dga