De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kan naar alle waarschijnlijkheid aangevraagd worden vanaf maandag 6 april 2020. Minister Koolmees heeft dit gisteren in een persconferentie bekend gemaakt.
Wat is NOW?
De maatregel voorziet in een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten als u door de gevolgen van de coronacrisis minimaal 20% omzetdaling verwacht. Hoe hoger de omzetdaling hoe hoger de tegemoetkoming.
De NOW is gericht op werkbehoud. In de aanvraag periode mag u geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Mocht dit toch blijken dan riskeert u een boete en terugbetaling van het ontvangen voorschot.
Omzetdalingen mogen meegenomen worden vanaf 1 maart 2020.
Hoe de aanvraag indienen?
De aanvraag gaat via uwv.nl. Het streven van het UWV is om vanaf 6 april 2020 hiervoor een loket op te stellen.
Bij de aanvraag moet de verwachte omzetdaling door worden gegeven.
Hoe wordt de omzetdaling berekend?
Om de hoogte van de omzetdaling te berekenen moet u de omzet van heel 2019 delen door 4. Vervolgens vergelijkt u dit met omzet over de periode van 3 aaneengesloten maanden, bijvoorbeeld maart tot en met mei 2020. Het is mogelijk dat de gevolgen van de coronacrisis pas later zichtbaar. Het is daarom mogelijk de periode later in te laten gaan (1 april-1 mei).
Wanneer er sprake is van meerdere bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) dan moet de omzet van het hele concern aangehouden worden.
Loonsom
De tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van het SV-loon van de eerste aangifte periode in 2020 (januari of periode 1 bij 4-weken). Hierbij wordt ook het loon van flexibele werknemers meegenomen.
Bovenop het SV-loon komt een opslag van 30% voor werkgeverslasten (opbouw vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies). Er wordt wel een maximum gesteld voor hogere salarissen; er wordt een maximum per werknemer gehanteerd van € 9.538,- per maand. Salaris boven dit maximum wordt niet meegenomen in de berekening van de tegemoetkoming.
Alle werknemers die zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen en voor wie loonaangifte is gedaan vallen onder de loonsom. 
Voorschot
Na toekenning van de NOW, betaalt het UWV een voorschot uit van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De uitbetaling wordt verdeeld over ten hoogste 3 termijnen. De eerste voorschotbetaling zal binnen 2 tot 4 weken na aanvraag uitbetaald worden.
Na afloop van de periode waarvoor NOW is toegekend, dient u een aanvraag in te dienen voor vaststelling van de tegemoetkoming. Daarvoor is in beginsel een accountantsverklaring vereist. Op basis van de werkelijke omzetdaling en loonsom volgt er een eindafrekening. 
Werktijdverkorting (WTV)
Had u al WTV aangevraagd? :
De WTV-vergunning is aangevraagd en toegekend: de vergunning wordt volgens de oude regeling verder afgehandeld. Verlenging WTV is niet meer mogelijk. Wel kunt u een NOW-aanvraag indienen als er sprake is van omzetdaling na periode WTV.
De aanvraag WTV is afgewezen. U kunt een aanvraag indienen voor NOW.
De aanvraag WTV is ingediend maar nog niet afgehandeld. Deze aanvraag gaat automatisch over in een NOW-aanvraag. U ontvangt daarover een mail van het Ministerie en krijgt 4 weken de tijd om aanvullende gegevens aan te leveren.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 
Bron: Wed, 01 Apr 2020 14:34:56 +0100