Het geboorteverlof voor partners is per 1 januari 2019 van twee naar vijf dagen (volledig) betaald verlof verhoogd. Partners kunnen dit verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Dit zou kunnen spelen op het moment het kraamverlof weer weg is. Dit is geregeld in de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof). Dit geldt ook naar rato van het dienstverband.

Aansluitend hierop zal vanaf juli 2020 het aanvullend geboorteverlof ingaan; hierbij is het mogelijk dat in het eerste half jaar na de geboorte van de baby de partner de mogelijkheid heeft nog eens vijf weken extra geboorteverlof op te nemen. Zij hebben gedurende deze periode dan recht op een uitkering van 70% van het loon.

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders is verlengd per 1 januari 2019 van vier naar zes weken. 
Binnen onze praktijk komen regelmatig vragen binnen welke financiële consequenties dit voor u als werkgever heeft. De vijf dagen dienen per slot van rekening wel doorbetaald te worden. Echter, indien een Cao van toepassing is, kan het zijn dat hierop een uitzondering wordt gemaakt (ook als deze ten nadele van de werknemer is). Als voorbeeld geldt hier bijvoorbeeld de Cao Kunststof, Rubber en Lijmindustrie:
…..de werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:2 van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO), gedurende 2 dagen of diensten ten behoeve van het kraamverlof na de bevalling van de echtgenote. Dit kraamverlof dient te worden opgenomen binnen een periode van 4 weken……

Ook de Cao Groothandel voor de Bloemen en Planten kent een dergelijke bepaling:
1.Bij bevalling van de levenspartner wordt 2 dagen kraamverlof met behoud van salaris gegeven.
2.Bij adoptie wordt 2 dagen verlof met behoud van salaris gegeven.
3.De werknemer heeft het recht om in aanvulling op het kraamverlof maximaal 3 vakantiedagen op te   nemen. Als het vakantiesaldo ontoereikend is, kan de werknemer onbetaald verlof opnemen.
4.De werknemer heeft het recht om 3 dagen onbetaald verlof op te nemen binnen 4 weken na opname van het kraamverlof 

Indien, gegeven het bovenstaande, een werknemer meer dan 2 dagen opneemt, dan hoeft u als werkgever die extra dagen niet uit te betalen. Dit betekent dat indien een werknemer bij u met het verzoek komt van partnerverlof het verstandig is, indien een Cao van toepassing is, deze te raadplegen. De afspraken met betrekking tot de Cao bepalingen zijn, in principe, nog geldig tot juli 2019; dit geldt dan voor de afspraken welke zijn gemaakt voor 1 januari 2019 (ingangsdatum van de WIEG). Na 1 juli heeft de werknemer in ieder geval recht op volledige doorbetaling van het loon.
Vanaf 1 juli 2020 zal deze regeling worden uitgebreid en kan de partner tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Hiervoor krijgen zij maximaal 70% van hun dagloon (salaris per dag) doorbetaald tot maximaal 70% van het maximum dagloon (januari 2019: € 214,28 per dag). Deze periode wordt door het UWV betaald. De periode van 5 weken moet dan wel worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is dan wel dat de werknemer, vooruitlopend op de periode van 5 weken, ook de periode van 5 dagen (zoals hierboven genoemd) heeft opgenomen.

Het verlof dient door de werknemer in hele weken aangevraagd te worden. Uiteraard staat het de werknemer vrij om het aanvullend verlof over een langere (of kortere) periode van 5 weken op te nemen.

Het aanvullend geboorteverlof geldt alleen indien het kind op of na 1 juli 2020 is geboren.

Wie is nou eigenlijk de partner van de moeder:
Als u met haar getrouwd bent
Als u haar geregistreerde partner bent
Als u ongehuwd met haar samenwoont
Als u haar kind erkent.
Voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP-er) geldt het recht op geboorteverlof niet; dit is alleen bedoeld voor werknemers in loondienst.
Werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op verlof en een uitkering tijdens het verlof. Zo kunnen ouders en kind aan elkaar wennen. Voorwaarde voor adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven.  Sinds 1 januari 2019  duurt het verlof geen 4 weken meer, maar maximaal 6 weken.

Adoptieverlof of pleegzorgverlof worden aangevraagd bij de werkgever. Dit moet minimaal 3 weken voordat het verlof wordt opgenomen. Dit kan op 2 manieren worden opgenomen: 
maximaal 6 weken aaneengesloten binnen 26 weken;
verspreid over 26 weken.
Bij uw aanvraag zal aan de werkgever door gegeven moeten worden hoe het verlof wordt opgenomen. De werkgever mag de aanvraag in principe niet weigeren om het verlof verspreid op te nemen; tenzij het bedrijf hierdoor ernstig in de problemen komt.
Uiteindelijk bestaat er nog de mogelijkheid van ouderschapsverlof; dit kan worden aangewend voor de zorg van een kind jonger dan 8 jaar. Dit recht geldt voor een maximum van 26 weken x het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Stel de werknemer werkt 20 uur dan heeft hij recht op 20 x 26 = 520 uur ouderschapsverlof. Stel nou dat de werknemer 8 uur verlof per week opneemt; dan kan hij dit gedurende een periode van 520/ 8 -> 65 weken doen. Werkgever kan, vanwege zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, sinds 1 januari 2019 vragen om het verlof anders in te roosteren.

Het ouderschapsverlof is onbetaald; er worden zelfs geen vakantiedagen over opgebouwd. Punt van aandacht is dat sommige pensioenfondsen wel de mogelijkheid kennen om gedurende deze periode pensioen op te bouwen; dit is wel de moeite van het onderzoeken waard.
Ouderschapsverlof kan maar een keer per kind worden opgenomen; maar kan ook worden opgenomen voor een pleegkind; stiefkind of (adspirant)-adoptiekind. Voorwaarde is wel dat het kind bij de ouders moet wonen volgens de basisregistratie personen.

 

Bron: Thu, 13 Jun 2019 09:41:55 +0100