Met ingang van 10 januari 2020 treedt het UBO-register in werking. Bent u ondernemer of dga en heeft u een direct of indirect belang van 25% of meer? Dan is de kans groot dat u verplicht wordt om uw gegevens openbaar te maken via het UBO-register. Het UBO-register is het gevolg van Europese regelgeving en heeft tot doel het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Wat is het UBO-register precies en welke gevolgen heeft dit voor uw privacy?

UBO
UBO staat voor ‘Ultimate Benificial Owner’, oftewel: ‘uiteindelijk belanghebbende’. Een UBO is met andere woorden de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap uitoefent binnen een juridische entiteit. Het betreft natuurlijke personen die direct of indirect meer dan 25% economisch gerechtigd zijn in een juridische entiteit of daarin een eigendomsbelang hebben van 25% of meer dan wel daarin meer dan 25% van de zeggenschapsrechten kunnen uitoefenen.
 
Wie moet registeren?
De registratieplicht geldt voor de volgende rechtsvormen:
– De B.V. en niet beursgenoteerde N.V.
– Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of zonder volledige rechtsbevoegdheid maar  met een onderneming
– Stichtingen
– Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen
– De maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap.
De registratieplicht geldt dus niet voor eenmanszaken en voorlopig ook niet voor het Fonds voor Gemene Rekening.

Welke gegevens worden openbaar gemaakt?
De volgende gegevens van een UBO worden openbaar en zijn door iedereen in te zien (tegen betaling): naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en tenslotte de aard en omvang van het economisch belang van de UBO in bandbreedtes van 25, 50, 75 en 100%. De exacte omvang of geldbedragen worden in verband met de privacy niet openbaar.

Daarnaast dient aanvullende informatie te worden geregistreerd, die alleen in te zien is door bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid, zoals adres, BSN en afschriften van documenten waarmee de UBO-status kan worden onderbouwd.

Bepaalde gegevens kunnen voor het publiek worden afgeschermd indien het openbaar maken van deze gegevens de UBO blootstelt aan een onevenredig risico op onder andere fraude, ontvoering, chantage, geweld of bij minderjarigheid van de UBO. De UBO dient daartoe een verzoek bij de Kamer van Koophandel in te dienen en aan te tonen dat sprake is van een zodanig risico.

Gevolgen niet registreren
Bent u verplicht om zich als UBO te registreren, maar doet u dit niet, dan riskeert u een boete van maximaal € 20.750 per overtreding. Daarnaast kan een taakstraf worden opgelegd en kunt u zelfs in hechtenis worden genomen. 

Vanaf wanneer geldt de verplichting
Voor ondernemingen die vanaf 10 januari 2020 worden opgericht geldt de registratieplicht direct. Voor bestaande ondernemingen is een overgangsregeling opgenomen, waardoor deze organisaties 18 maanden de tijd krijgen om hun UBO in het UBO-register in te schrijven.

Heeft u vragen over het UBO-register, neem dan contact op met onze juristen.
 

Bron: Thu, 08 Aug 2019 08:59:30 +0100