Voor een ondernemer voor de omzetbelasting (zonder rechtspersoonlijkheid) met de rechtsvorm van bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma geldt nu de zogenaamde kleine ondernemers regeling. Zij hoeven geen of minder omzetbelasting af te dragen als per saldo op jaarbasis minder dan € 1.883 aan omzetbelasting verschuldigd is. Deze regeling passen wij automatisch toe indien uit de administratie blijkt dat de per saldo af te dragen omzetbelasting op jaarbasis minder bedraagt dan € 1.883.

Per 1 januari 2020 vervalt deze regeling. Als er vanaf 2020 en volgende jaren op jaarbasis een bedrag aan verschuldigde omzetbelasting is, dan dient dit ook te worden afgedragen. De vermindering vanuit de oude regeling komt namelijk te vervallen.

In plaats van deze vermindering van de af te dragen omzetbelasting, kunnen kleine ondernemers vanaf 2020 opteren voor een omzet gerelateerde vrijstelling. Alle ondernemers kunnen opteren, dus ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, VOF etc.) alsook ondernemers die hun onderneming drijven door middel van een rechtspersoon (B.V., N.V., stichtingen). Om gebruik te maken van deze vrijstelling op verzoek dient de omzet op jaarbasis minder te bedragen dan          
 € 20.000 exclusief omzetbelasting.

Gevolg van de omzet gerelateerde vrijstelling is dat de omzetbelastingplicht vervalt. Er mogen geen facturen met omzetbelasting meer uitgereikt worden, en hoeft geen aangifte omzetbelasting meer gedaan te worden. 

Opteren voor de vrijstelling dient plaats te vinden 4 weken voor aanvang van het kalenderjaar, niet gedurende een kalenderjaar of achteraf. Als er geopteerd is voor de vrijstelling, dan blijft deze keuze staan voor 3 kalenderjaren. Daarna kunt u uw keuze pas herzien. Om de vrijstelling vanaf 1 januari 2020 toe te passen dient het verzoek vóór 20 november a.s. binnen te zijn bij de Belastingdienst.

Enkele voordelen van de omzet gerelateerde vrijstelling:
Geen aangifteplicht meer voor de omzetbelasting;
U mag geen omzetbelasting meer op uw facturen te vermelden, een kwitantie zonder omzetbelasting volstaat;
Geldt niet enkel voor ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid, maar voor alle ‘kleine ondernemers’ ongeacht de rechtsvorm.

Enkele nadelen van de omzet gerelateerde vrijstelling:
Geen mogelijkheid meer om de aan u in rekening gebracht omzetbelasting terug te vragen.
U factureert zonder omzetbelasting aan uw afnemers, dus uw afnemers kunnen ter zake van uw facturen geen omzetbelasting meer verrekenen.
De verhuurder van uw bedrijfspand kan niet meer verhuren met omzetbelasting, hetgeen kan leiden tot hogere huurlasten.
Indien u in het verleden omzetbelasting heeft teruggevraagd op onroerende – danwel roerende zaken kunt u te maken krijgen met een herzieningsperiode. Waardoor, indien u kiest voor toepassing van de vrijstelling, de teruggekregen omzetbelasting weer gedeeltelijk terug dient te betalen.
Indien uw omzet op enig moment boven het grensbedrag van € 20.000 uitkomt en u maakt gebruik van deze vrijstelling, dan vervalt vanaf die datum de vrijstelling. 
Keuze staat vast voor 3 kalenderjaren. Kiest u voor de vrijstelling en koopt u het jaar daarop bijvoorbeeld een nieuwe machine of auto, dan kunt u de omzetbelasting van deze aanschaf niet terug vragen.

De nieuwe vrijstelling vanaf 2020 lijkt alleen voordelig voor ondernemers die met name particuliere afnemers hebben en die de komende 3 jaar geen investeringen zullen doen met meer dan € 2.500 aan voorbelasting.

Als uw omzet de komende jaren naar verwachting onder de € 20.000 bedraagt, adviseren wij om samen met één van onze fiscalisten te bezien of het wenselijk is vóór 20 november a.s. een verzoek in te dienen voor de nieuwe KOR.

 

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2019-0000151933, 2019 Z16255 | 15-09-2019