Op 1 januari 2020 wijzigt de kleine ondernemersregeling (KOR) voor de btw. Wat betekent dit 
voor u? 
Huidige regeling KOR tot 31 december 2019
Onder de huidige regeling is geen btw verschuldigd als de verschuldigde btw na aftrek van de voorbelasting minder bedraagt dan € 1.345. Tussen een bedrag aan verschuldigde btw van meer dan € 1.345 en € 1.884 is de KOR een reductie van de btw. Deze reductie is gelijk aan 2,5 x het verschil tussen € 1.883 en de verschuldigde btw. 
De huidige KOR is uitsluitend van toepassing op natuurlijke personen (eenmanszaak) of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (maatschap of V.O.F.). De huidige KOR is dus niet van toepassing op B.V.’s, stichtingen of verenigingen. 
Voorbeeld 
Een ondernemer is over zijn omzet €3.000 btw verschuldigd, terwijl zijn voorbelasting €1.400 bedraagt. Zonder toepassing van de KOR is hij dus €1.600 verschuldigd. De vermindering bedraagt 
2,5 x (1.883 – 1.600) = €708. 
Nieuwe regeling KOR vanaf 1 januari 2020
Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe KOR ingevoerd. De huidige KOR komt te vervallen. Alle btw-ondernemers kunnen kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht onder de voorwaarde dat de omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 per kalenderjaar. Het maakt voor de nieuwe KOR niet uit wel btw-tarief van toepassing is. Voor de omzetgrens van €20.000 telt mee de omzet die betrekking heeft op transacties, waarbij de btw is verlegd. Ondernemers wiens belaste omzet is gebaseerd op de winstmarge, zoals de reisbureauregeling en de margeregeling voor gebruikte goederen, kunnen ook voor de nieuwe KOR uitgaan van de winstmarge. 
Ook B.V.’s, stichtingen en verenigingen kunnen gebruik maken van de nieuwe KOR. Vanaf het tijdstip dat de ondernemer aan de nieuwe KOR deelneemt, geldt de nieuwe regeling voor ten minste drie jaar. Als de omzet boven de grens uitkomt, vervalt de KOR automatisch. De prestatie waarmee de overschrijding van de omzetgrens wordt bereikt, zal onmiddellijk onder de btw- heffing vallen, evenals de volgende prestaties die de ondernemer verricht.
Als u kiest voor de nieuwe KOR dan berekent u geen btw over uw omzet. De btw op kosten kunt u niet in aftrek brengen. U hoeft geen btw-aangifte meer te doen. De nieuwe KOR heeft een ontheffing van de administratieve verplichtingen tot gevolg. 
Aanmelden voor nieuwe KOR
Ondernemers kunnen zich vanaf 1 juni jl. aanmelden voor de nieuwe KOR. Als de ondernemer vanaf 1 januari 2020 aan de nieuwe KOR willen deelnemen, dan moet hij zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden.
Als u momenteel een ontheffing heeft van administratie verplichtingen meldt de Belastingdienst u automatisch aan voor de nieuwe KOR. U hoeft zich dus niet zelf aan te melden. U krijgt hierover nog bericht. 

Herziening btw
Als u nu geen gebruik maakt van de KOR en vanaf 1 januari 2020 wel gebruik gaat maken van de nieuwe KOR dan moet u mogelijk btw terugbetalen op investeringen (onroerende en roerende zaken) die u in het verleden hebt gedaan. De herziening van de btw blijft achterwege als deze lager is dan € 500. De herzieningstermijn voor onroerende zaken bedraagt 10 jaar (9 jaar na het jaar van ingebruikname) en voor roerende zaken 5 jaar. De herzieningsregels zijn niet van toepassing op diensten. 

Voorbeeld 
Een btw-ondernemer heeft in 2018 een machine gekocht voor € 50.000 en heeft de btw (€ 10.500) in aftrek gebracht. Als deze ondernemer gebruik gaat maken van de nieuwe KOR dan moet € 6.300 (3/5 x € 10.500) aan btw aan de Belastingdienst worden terugbetaald. 

Gevolgen nieuwe KOR voor zonnepanelen
Particulieren die hebben geïnvesteerd in (losse) zonnepanelen zijn btw-ondernemer, maar zullen een ontheffing hebben van administratieverplichtingen. Als de zonnepanelen zijn aangeschaft in 2015 of eerder (de herzieningsperiode is verstreken) dan kan onder de gestelde voorwaarde gebruik worden gemaakt van de nieuwe KOR. Zoals al aangegeven gebeurt dit automatisch. 

Als u de zonnepanelen in 2016 of later hebt aangeschaft en de terugontvangen btw meer bedroeg dan € 2.505 dan moet u een gedeelte van deze btw terugbetalen als u gebruik maakt van de nieuwe KOR. Teneinde deze terugbetaling te voorkomen, moet worden overwogen om van de nieuwe KOR af te zien. U moet de Belastingdienst dan kenbaar maken dat u geen gebruik wenst te maken van de nieuwe KOR. U wordt dan btw-ondernemer voor de resterende herzieningsperiode en moet btw afdragen over de opgewekte energie op basis van de forfaitaire bedragen. 

Hebt u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. 

 
Bron: Thu, 20 Jun 2019 15:42:29 +0100