Werkgevers worden verplicht om schriftelijk beleid op te stellen om discriminatie in de werving- en selectieprocedure te voorkomen. Werkgevers die dit niet doen lopen het risico op een forse boete. Dat blijkt uit het concept wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie. Het doel van het wetsvoorstel is het tegengaan van discriminatie bij de werving en selectie van werknemers. 

Discriminatiebeleid
Het wetsvoorstel schrijft voor dat werkgevers moeten beschikken over een schriftelijke werkwijze waarin de aanpak van werving en selectie van personeel wordt beschreven en waarin wordt vastgelegd hoe wordt voorkomen dat er bij de werving en selectie onderscheid wordt gemaakt naar achtergrond, leeftijd of geslacht. Werkgevers moeten werknemers, die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedures binnen de onderneming, actief informeren over het discriminatiebeleid. Als de praktijk of nieuwe inzichten daartoe aanleiding geven, moet de werkgever de werkwijze en maatregelen aanpassen. 
Verder dient de werkgever de werkwijze voor een ieder kenbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door publicatie op de website. 

Werkgevers die gebruik maken van een intermediair, bijvoorbeeld een uitzendbureau, krijgen te maken met een vergewisplicht: zij worden verplicht te controleren of de intermediair een discriminatievrij werving- en selectiebeleid hanteert.  

Sancties
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) krijgt de bevoegdheid om bedrijven te controleren op de aanwezigheid van een op schrift gesteld discriminatiebeleid. De Inspectie SZW controleert verder of het geschreven beleid in de praktijk ook daadwerkelijk wordt toegepast. 
Bij een controle moeten werkgevers voorts kunnen aantonen dat de ondernemingsraad met het beleid heeft ingestemd en dat de werkwijze is aangepast, indien dit in de praktijk nodig is gebleken.  

Blijkt uit de controle dat de werkgever de regels niet naleeft, dan krijgt de werkgever eerst een waarschuwing en de gelegenheid om geconstateerde gebreken binnen een bepaalde termijn te herstellen. Wordt na deze termijn nog steeds niet aan alle eisen voldaan, dan kan de Inspectie SZW een boete tot € 4.500,- opleggen. Indien een boete wordt opgelegd, zal dit openbaar gemaakt worden. 

Internetconsultatie
Het concept wetsvoorstel is 7 oktober jl. gepubliceerd voor internetconsultatie. Tot 4 november 2019 kan op het wetsvoorstel worden gereageerd. De verwachting is dat het wetsvoorstel voor het einde van het jaar zal worden voorgelegd aan de Raad van State, waarna het zal worden besproken in de Tweede Kamer. 

 
Bron: Thu, 17 Oct 2019 10:34:32 +0100