De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet zal enkele ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht met zich meebrengen en hoewel de inwerkingtreding nog enkele maanden duurt, kunt u op dit moment al de nodige voorbereidingen treffen. Wij geven u zes tips ter voorbereiding op de invoering van de Wab.

1. Laat uw arbeidsovereenkomst eindigen op 30 december 2019
Indien een tijdelijk dienstverband wordt beëindigd, bent u met ingang van 1 januari 2020 over de gehele periode dat het dienstverband heeft geduurd, de transitievergoeding verschuldigd. Aangezien deze regel met de inwerkingtreding van de Wab direct van kracht wordt, geldt dit ook voor de beëindiging van reeds bestaande arbeidsovereenkomsten. Indien de tijdelijk arbeidsovereenkomst eindigt op 30 december 2019 en niet (aansluitend) wordt voortgezet, bent u voor deze beëindiging geen transitievergoeding verschuldigd.

2. Houd nu al rekening met de ketenbepaling van 36 maanden.
Afhankelijk van de cao welke eventueel van toepassing is, zijn er nu al mogelijkheden om voor te sorteren op de verlenging van de ketenregeling naar 36 maanden, zoals deze vanaf 1 januari 2020 zal gelden. Dit kan onder meer door een tweede of een derde contract voor bepaalde tijd, waarvan de oorspronkelijke datum van indiensttreding ligt op of na 1 januari 2018, door te laten lopen tot na 1 januari 2020.
In sommige situaties komt het juist beter uit om na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet aansluitend tot verlenging over te gaan, maar een zodanige tussenpoos te hanteren dat de opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomst pas na 1 januari 2020 ingaat en op deze manier toch geprofiteerd kan worden van de verlengde ketenregeling.

3. Bestaande oproepkrachten minder oproepen
Onder de Wab bent u verplicht oproepkrachten die tenminste 12 maanden in dienst zijn een vaste urenomvang aan te bieden die gelijk is aan het gemiddelde aantal gewerkte uren van de voorgaande periode van 12 maanden. Deze regeling geldt ook voor oproepkrachten die per 1 januari 2020 een jaar of langer in dienst zijn. Door oproepkrachten in de resterende maanden tot 1 januari 2020 minder op te roepen, zal het gemiddeld aantal uren dat u per 1 januari 2020 aan uw oproepkracht moet aanbieden, minder worden. Overigens, indien u geen aanbod doet aan uw oproepmedewerker, kan hij wel het loon over dit gemiddeld aantal uren claimen.

4. Wachten met het beëindigen van een arbeidsovereenkomst
Per 1 januari 2020 komt de wachttijd voor de transitievergoeding, die nu nog 24 maanden bedraagt, te vervallen. Dit betekent weliswaar dat gelijk vanaf de eerste dag van het dienstverband rekening moet worden gehouden met de transitievergoeding, maar deze zal na 1 januari 2020 wel lager zijn dan op basis van de huidige wetgeving. Namelijk 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Afwijkende hoogtes voor bijvoorbeeld oudere werknemers of langere dienstverbanden komen te vervallen. Het kan dus financieel interessant zijn om het afscheid van een medewerker pas na 1 januari 2020 te laten plaatsvinden.

5. Beroep op de compensatieregeling
Bent u een zogenaamde kleine werkgever (minder dan 25 personeelsleden) en bent u voornemens de exploitatie van uw onderneming te staken vanwege het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd of vanwege arbeidsongeschiktheid? Stel het moment van bedrijfsbeëindiging dan uit tot na 1 januari 2020. Vanaf dat moment geldt een compensatieregeling die er op neer komt dat u de door u betaalde transitievergoeding van het UWV gecompenseerd kunt krijgen.

6. Zorg voor ondertekende arbeidsovereenkomsten
Vanaf 1 januari 2020 wordt flexwerk duurder. U zult te maken krijgen met hogere premies voor de werknemersverzekeringen als sprake is van een flexibel dienstverband. Om aan te kunnen tonen dat sprake is van een vast dienstverband, is een door zowel u als uw werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd noodzakelijk. Inventariseer dus of u van alle medewerkers met een vast dienstverband een ondertekende arbeidsovereenkomst in uw bezit heeft en neem zo nodig actie.

In de komende maanden zullen de juristen van Kab op veel verschillende manieren aandacht besteden aan de gevolgen van de invoering van de Wab. Uiteraard kunt u ook zelf contact met ze opnemen en u laten informeren wat de invoering van deze wet voor uw onderneming betekent.

Zoals : https://www.kabaccountants.nl/actueel/blog-1/waarom-afspraken-tussen-een-bv-en-haar-dga-schriftelijk-vastleggen

 
Bron: Tue, 02 Jul 2019 14:50:57 +0100