Het kabinet stelt een budget van 80 mln beschikbaar voor extra handen in de zorg (tijdelijke ondersteuning voor zorgorganisaties).

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het invullen van één van deze tijdelijke, extra ondersteunende functies:
•    Gastvrouw/gastheer
•    Zorgassistent/buddy
•    ADL-ondersteuner
•    Welzijnsassistent
•    Ondersteuner zorgmedewerker
•    Ondersteuner veiligheid

De subsidieaanvraag betreft een functie voor maximaal 6 maanden binnen de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Ook het contract mag een maximale looptijd hebben van 6 maanden. Voor werknemers die een deeltijd mbo-leereenheid van 6 maanden op niveau 3 volgen wordt deze periode verlengd tot 1 september 2021. De functies mogen pas per 1 januari 2021 zijn opengesteld en het moet gaan om nieuwe instroom.

Hieronder volgen de voorwaarden voor de subsidieregeling.

Voorwaarden

De subsidie kan worden aangevraagd door alle zorgaanbieders die vallen onder de definitie die staat in de subsidieregeling. In principe zijn dit alle zorg- en welzijnsaanbieders.

Elke medewerker met een coronabaan moet gemiddeld minimaal 20 uur per week werken, gedurende een periode van minimaal twee maanden en maximaal zes maanden. Het is mogelijk om mensen in dienst te nemen of in te lenen. De coronabanen zijn op of na 1 januari 2021 gecreëerd en mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden.

Het aantal werkzame personen bij de werkgever mag niet met meer dan 100% toenemen met het aantal coronabanen dat wordt aangevraagd. Tenzij de zorgaanbieder maximaal twee werkzame personen in dienst heeft, dan mag subsidie aangevraagd worden voor maximaal drie coronabanen.

Door het indienen van een aanvraag stemt u ermee in dat in ieder geval de naam en vestigingsplaats van de zorgorganisatie, het verstrekte voorschot en de verleende en vastgestelde subsidie openbaar gemaakt kunnen worden.

Hoogte subsidie

De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit is afhankelijk van de cao-afspraken voor die sector.

Per 1 januari 2021 ligt het minimumloon bij een volledige werkweek voor 21 jaar en ouder op € 1.684,80 per maand. 120% van dit bedrag is € 2.021,76 per maand. Hierover worden de onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioen- en sociale zekerheidslasten en de transitievergoeding berekend.

Per branche in zorg en welzijn sluit u aan bij de in de sector geldende cao-afspraken. Zo komt in de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) volgnummer 10 het dichtst bij de 120% met een maandsalaris van € 2.007,97. Volgnummer 10 komt in verschillende schalen voor, het is aan zorgaanbieders om de medewerker in te schalen.

Daarnaast is er een vergoeding van maximaal 20% van de loonkosten voor begeleiding van de tijdelijke werknemers. Dit wordt berekend op basis van 120% wettelijk minimumloon. Het maximale subsidiebedrag per fte coronabaan bedraagt €25.440 en per zorgaanbieder worden er maximaal 157 voltijds coronabanen gesubsidieerd.

Subsidie aanvragen

Van 1 maart om 9:00 uur tot en met 31 maart 2021 om 17:00 uur kunnen organisaties de subsidie aanvragen. Het beschikbare bedrag van € 80 miljoen wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen.

U heeft bij uw aanvraag de SBI-code nodig waarmee u op 1 januari 2021 stond inschreven bij de KvK. In principe kunnen alleen organisaties met een SBI-code die voorkomt in de regeling subsidie aanvragen.

Bij uw aanvraag moet u Bijlage 1: Specificatie COZO invullen en de gegevens in het oranje blok overnemen in het online formulier. Sla het bestand op, u moet dit meesturen bij uw subsidieaanvraag.

•    Bijlage 1: Specificatie COZO
•    Handleiding bij Bijlage 1

Online aanvraagformulier
•    Subsidie aanvragen

Subsidie verantwoorden

Subsidies tot € 25.000 worden ambtshalve vastgesteld. Er kan een steekproef uitgevoerd worden voor de vaststelling van de subsidie. In de steekproef kan gevraagd worden naar arbeidsovereenkomsten, loonstroken, inzage te verlenen in de loonadministratie en facturen voor begeleiding.

Voor een subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 toont u aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten aan dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan subsidieverplichtingen. Er kan een steekproef worden uitgevoerd voor de controle van de verklaring inzake werkelijke kosten.

Voor een subsidie van € 125.000 of meer legt u verantwoording af aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening. Hierbij moet een verklaring van een accountant worden bijgevoegd, opgesteld volgens het vastgestelde accountantsprotocol.

Zorgaanbieders ontvangen een voorschot van 100%. Maak zo snel mogelijk melding als u merkt dat de realisatie van coronabanen minder goed verloopt dan gehoopt. In de beschikking waarin de subsidie wordt vastgesteld ziet u terug hoeveel subsidiegeld u terug moet betalen. Wij verzoeken organisaties vriendelijk om niet zelfstandig subsidiegeld terug te storten. In geval van terugbetaling leest u in de beschikking ook hoe u het geld kunt terugbetalen.

Meldingsplicht bij afwijken van de aanvraag

Het kan voorkomen dat een activiteit niet, niet op tijd of niet volledig kan worden uitgevoerd. Hiervan moet u een schriftelijke melding maken. Dit doet u tijdens de subsidieperiode. Ook maakt u een melding als u niet aan alle verplichtingen uit de verleningsbrief kunt voldoen of als u te maken heeft met onvoorziene omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie.

Let op: als u niet voldoet aan de meldplicht bestaat de mogelijkheid dat uw subsidie wordt verlaagd.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen over de regeling of het aanvraagproces? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: | salarisvanmorgen.nl Tue, 09 Mar 2021 12:34:57 +0100