Vanaf 7 oktober kunnen bedrijven de eindafrekening van de loonsubsidie indienen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijk gerealiseerde omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei). Afhankelijk hiervan wordt de 20% afrekening toegekend of moet er subsidie terugbetaald worden wanneer er hogere omzetten zijn behaald of de werkelijke loonsommen lager liggen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het accountantsprotocol voor de eindafrekening van de NOW 1.0 gepubliceerd dat hij de afgelopen tijd samen met de accountantsorganisatie NBA heeft uitgewerkt. 

Ongeveer de helft van de bedrijven die NOW hebben aangevraagd, heeft naar verwachting geen verplichte accountantscontrole voor de jaarrekening. Dit vanwege de grootte van de onderneming. Voor deze ondernemingen heeft de minister dan ook geen accountantsonderzoek voorgeschreven welke past bij een wettelijke accountantscontrole.

Geen verklaring (steekproefsgewijze controle)
Bij een subsidie van onder de € 25.000 hoeven bedrijven geen externe controle te laten uitvoeren. Wel zal er een controle plaatsvinden door middel van steekproeven en op basis van risicoanalyses. Het is dus van belang dat ook “kleine” bedrijven hun administratie goed en tijdig op orde hebben.

Derdenverklaring (steekproefsgewijze controle)
Bedrijven die een voorschot ontvangen van € 20.000 of meer, maar onder de drempel van € 125.000 blijven, hebben een derdenverklaring nodig. Een derdenverklaring kan door een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant worden afgegeven. De derdenverklaring is nog niet beschikbaar, maar wordt binnenkort gepubliceerd door het ministerie van SZW, welke verantwoordelijk is voor die verklaring. 

In totaal gaat het bij de NOW 1.0 om 7,8 miljard euro aan voorschotten, verstrekt via circa 140.000 aanvragen. Ongeveer 10 procent daarvan betreft een subsidie boven de € 125.000  (totaal 4,8 miljard) en vereist dus een accountantsproduct.
De werkzaamheden door de accountant hangen af van het feit of de onderneming meer of minder dan € 375.000 NOW ontvangt en of deze onderneming een verplichte controle van hun jaarrekening moet hebben.

Niet controleplichtigen
Voor de groep niet-controleplichtigen bedrijven zijn twee producten ontwikkeld.
Tot een vastgesteld subsidiebedrag van € 375.000 moet een assurance verwante opdracht, zijnde een samenstellingsopdracht met aanvullende specifieke werkzaamheden worden verstrekt. 
Boven de € 375.000 is een assurance opdracht met beperkte mate van zekerheid, ofwel een beoordelingsopdracht met aanvullende werkzaamheden vereist.

Controleplichtigen
Bij controleplichtige organisaties met een subsidiebedrag tot € 375.000 geeft de organisatie een assurance opdracht met beperkte mate van zekerheid, met een aantal voorgeschreven werkzaamheden. Boven de € 375.000 subsidie gaat het om een assurance opdracht met redelijke mate van zekerheid.

In het accountantsprotocol is opgenomen dat veel werkzaamheden kunnen samenvallen met het gebruikelijke jaarwerk, zodat er bij het samenstel- of controlewerk over 2020 in mindere mate sprake is van dubbel werk.

De accountantsstandaarden liggen ter consultatie voor bij de leden van de NBA tot 24 september aanstaande. Daarna worden de standaarden gefinaliseerd.

Meer weten over de NOW en uw afrekening? Neem dan contact op met een van onze accountants. Zij denken met u mee en helpen u graag. 

Dit artikel is geschreven door Jan Willem van Rijswijk, accountant.
 

Bron: Thu, 10 Sep 2020 15:28:10 +0100