Wat te doen met de keuze voor WGA-eigen risico dragerschap (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) als ondernemingen gaan fuseren? Hoe bepaalt het UWV de toerekening van de WGA-schade als onderdelen van een onderneming vanuit een:
a. Eigen Risico Dragerschap (ERD) situatie komen?;
b. UWV situatie komen?

Worden de zaken gemiddeld tussen de fusiepartners of wordt de hoogste premie van 1 van de 2 fusiepartners, zoals deze in het verleden bij het UWV wed betaald, het uitgangspunt?

Er zijn verschillende manieren als we spreken van overgang van de onderneming wanneer een gehele of gedeelte van een onderneming in handen komt van (een) nieuwe eigena(a)r(en) te weten: 
fusie, 
splitsing 
volledige overname. 
Overgang van een onderneming is een bijzondere complexe zaak en veelal maatwerk.  Betrek tijdig het advies van de accountant of specialist ruim voordat de transitie (overgang) plaatsvindt.

Overgang gedeeltelijk, ERD niet over, wel rechten en plichten!
De overgang van een onderneming in de zin van artikel 7:662 BW heeft verregaande gevolgen voor de reeds bestaande en de nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De nieuwe overnemende partij neemt alle rechten en plichten over van de overdragende partij. Beide partijen melden deze overgang middels het formulier ‘melding overdracht activiteiten’ bij het UWV. 

Echter is het ERD niet overdraagbaar, alleen de rechten en plichten gaan mee over. De gefuseerde nieuwe organisatie kan, op het moment een nieuw fiscaal nummer wordt aangevraagd, een nieuwe keuze maken inzake het WGA-ERD. Gevolg uit bovenstaande is dat de werkgever (overgenomen partij/onderneming), waaronder de eerste ziektedag is gemeld, verantwoordelijk is voor de WGA-schade. Met de overname/fusie gaat deze schade ook mee over => “overgang rechten en plichten”.

Volledige overgang, alerte reactie voortraject.
Naast fusie en splitsing (gedeeltelijke overgang), is volledige overgang een mogelijkheid. Als een van beide partijen eigenrisicodrager is, vergt dit veelal maatwerkadvies als het gaat om de overgang van de rechten en plichten. Om de nieuwe organisatie (na fusie/ splitsing/overname) te behoeden voor diverse aansprakelijkheden en hoge kosten, zit het antwoord en de oplossing in het voortraject. 

In dit geval kan de onderneming die wordt overgenomen (overdragende partij), indien deze niet WGA-eigenrisicodrager is, zich alsnog als WGA-eigenrisicodrager aanmelden voor de daadwerkelijke transitie. De overdragende partij kan dan voor de overname regelen dat alle regelingen, lasten en plichten bij het UWV worden achterlaten. Na de overname heeft de nieuwe onderneming geen staartlasten (restlasten).

Mogelijke situaties die zich voordoen:
1. Overdragende partij en overnemende partij zijn geen eigenrisicodrager: het UWV betaalt alle (aanwezige) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van beide partijen, toegerekend individueel aan beide partijen;

2. Overdragende partij en overnemende partij zijn wel eigenrisicodrager: alle verplichtingen gaan over op de overnemende partij. Bestaande uitkeringen lopen tot einde eigen risico dragen, nieuwe uitkeringen (na fusie/overname) komen automatisch voor de overnemende partij’s rekening;
3. Overdragende partij was eigenrisicodrager, overnemende partij is geen eigenrisicodrager: verplichtingen gaan over op de overnemende partij. Bestaande uitkeringen worden door de overnemende partij betaald tot einde eigen risico dragen. Overnemende partij overlegt met de verzekeraar van de overdragende partij of de uitloopdekking blijft gelden. Nieuwe uitkeringen (na fusie/overname) komen voor rekening van het UWV;
4. Overdragende partij was geen eigenrisicodrager, overnemende partij is eigenrisicodrager: in dit geval kan de overdragende partij zich alsnog als WGA-eigenrisicodrager aanmelden voor de daadwerkelijke transitie (fusie/overname). De overdragende partij kan dan voor de overname regelen dat alle regelingen, lasten en plichten bij het UWV worden achterlaten. Na de overname heeft de nieuwe onderneming geen staartlasten. Indien dit niet geregeld wordt voor de transitie, gaat vanaf deze datum de overnemende partij de reeds bestaande uitkeringen (verplichtingen en lasten) dragen, voor zover tot het einde van eigen risico dragen. Lasten en plichten die na overgang ontstaan komen ook volledig voor rekening van de overnemende partij voor het termijn van het eigen risico dragen.

Conclusie van het bovenstaande is: maak altijd keuze in overleg met uw adviseur zodat op voorhand de consequenties van uw keuze duidelijk zijn. Dit voorkomt veelal het achteraf blussen van brandjes.

 
Bron: Thu, 03 Oct 2019 08:35:58 +0100