De laatste tijd krijgen wij steeds vaker vragen over het toepassen van de vrijwilligersvergoeding. Over de vrijwilligersvergoeding bestaan nog wel eens misverstanden. Bij veel ondernemers bestaat de indruk dat deze regeling ten allen tijde is toe te passen. Dit berust op een misverstand. 

Voor het toepassen van de vrijwilligersregeling gelden een aantal voorwaarden.

Wanneer is iemand een vrijwilliger?
Iemand is een vrijwilliger als diegene voldoet aan de volgende voorwaarden:
•    De persoon is niet in fictieve dienstbetrekking (dit zijn dienstbetrekkingen welke gelijk worden gesteld met een normale dienstbetrekking, zoals: thuiswerker, tussenpersoon
of uitzendkracht) en doet de werkzaamheden niet voor zijn beroep.
Hij verricht de werkzaamheden voor:
– een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld.
– een sportvereniging of sportstichting.
– een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
•    De vrijwilliger ontvangt een beloning die binnen de grenzen van de vrijwilligersvergoeding blijft.
Wat is de vrijwilligersvergoeding?
Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk.

De vrijwilligersvergoeding mag niet hoger zijn dan:
•    maximaal € 170 per maand;
•    maximaal € 1.700 per kalenderjaar.

Er ligt een voorstel om dit te verhogen naar € 180; respectievelijk € 1.800 voor 2021.

Betaal je een vergoeding per uur, dan geldt hiervoor een maximum uurloon van € 5. Voor een vrijwilliger jonger dan 21 jaar geldt een maximum van € 2,75 per uur. Je hoeft geen urenadministratie bij te houden. Als je per activiteit betaalt, moet je de vergoeding omrekenen naar een vergoeding per uur.

Wat als de vergoeding hoger is dan het maximum?
Is de vergoeding hoger dan de maximumbedragen, dan is het afhankelijk van de situatie of je loonheffingen verschuldigd bent. Ontvangt de vrijwilliger alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten, dan is er geen sprake van een voordeel. Je hoeft dan geen loonheffingen af te dragen. Als de vrijwilliger naast de kostenvergoeding andere vergoedingen of verstrekkingen ontvangt, moet je beoordelen of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als dit het geval is, ben je loonheffingen verschuldigd.

Hoe gaat de uitbetaling van de vergoeding?
Je kunt de vrijwilligersvergoeding het beste uitbetalen in het jaar waarin de vrijwilligerswerkzaamheden zijn verricht. De vrijwilligersvergoeding kan belast zijn als het totaal van de uitbetaalde vergoedingen in een jaar hoger is dan € 1.700 per jaar en € 170 per maand. Ook als deze vergoedingen betrekking hebben op verschillende jaren.

Zoals uit het bovenstaande blijkt kan de regeling alleen worden toegepast bij een bedrijf waarbij geen winstoogmerk geldt. 

Indien u hierover verder geïnformeerd wilt worden dan kunt u hierover contact opnemen met onze loonadviseurs. 

Dit artikel is geschreven door Peter Groenewold, Beloningsadviseur en Petra Klein Rot, Manager Salaris & Advies.

Bron: Thu, 03 Dec 2020 14:47:10 +0100