Momenteel ligt ter goedkeuring bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel ter wijziging van enkele arbeidsrechtelijke bepalingen in verband met de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Europese Richtlijn die onder andere tot doel heeft arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

Wat houdt deze wet in?

De wet heeft (kort samengevat) gevolgen op een viertal gebieden: scholing, nevenwerkzaamheden, de informatieplicht van de werkgever en het werkpatroon.

Scholing

Deze wet heeft grote gevolgen voor de scholingsplicht met de bijbehorende kosten. Bij een verplichte opleiding, bijvoorbeeld op basis van de wet of CAO, geldt dat scholingstijd moet worden gezien als arbeidstijd en daarmee dus op gebruikelijke wijze moet worden vergoed. Denk hierbij aan een overwerkvergoeding. Maar ook dient verplichte scholing zoveel mogelijk plaats te vinden onder werktijd en kosteloos te worden aangeboden. Alle kosten voor de opleiding, zoals studiemateriaal en boeken, komen voor rekening van de werkgever.

Een studiekostenbeding, waarmee de kosten van deze verplichte scholing kunnen worden verhaald op de werknemer, is dan ook nietig. Deze verplichtingen gelden niet voor gewenste opleidingen. Het is daarom van belang onderscheid te maken tussen verplichte opleidingen en gewenste opleidingen om te kunnen bepalen of scholingstijd wordt beschouwd als arbeidstijd en een studiekostenbeding mag worden overeengekomen.

Nevenwerkzaamheden

Tevens wordt het lastiger om werknemers te verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten. Een beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht bij die werkgever, is nietig. Een verbod op nevenwerkzaamheden is alleen toegestaan als het beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden, zoals gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten. Deze reden mag ook na het sluiten van de arbeidsovereenkomst worden gegeven.

Informatieplicht

Daarnaast moet er meer informatie worden verstrekt aan werknemers voor dan wel vlak na de aanvang van de werkzaamheden, bijvoorbeeld over:

  • de aanspraak op betaald verlof anders dan vakantie;
  • de procedure en de opzegtermijnen die de werkgever en werknemer in acht moeten nemen;
  • de duur en voorwaarden van de eventuele proeftijd;
  • in geval van flexibele arbeid de arbeidstijden en informatie over referentiedagen- en uren.

Werkpatroon

Ook gaan er een aantal bepalingen veranderen voor werknemers die (grotendeels) onvoorspelbare arbeid verrichten, met andere woorden oproepkrachten. Nadat een werknemer ten minste 26 weken in dienst is bij die werkgever, kan de werknemer de werkgever verzoeken voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Dit verzoek moet door de werkgever gemotiveerd toe- of afgewezen worden, anders wordt de vorm van arbeid aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer.

Daarnaast is een werknemer met een onvoorspelbaar arbeidspatroon enkel verplicht gehoor te geven aan een oproep om arbeid te verrichten op vooraf overeengekomen referentiedagen en -uren (welke hiervoor bij de informatieplicht staan genoemd). Voorlopig lijkt het er op dat het opnemen van een ruime referentieperiode in de arbeidsovereenkomst in de praktijk uitkomst kan bieden.

Opzegverboden

Met de ingang van deze nieuwe bepalingen zijn er ook een aantal opzegverboden bij gekomen. In het kort komen de opzegverboden erop neer dat de werkgever de werknemer niet mag benadelen vanwege het feit dat deze werknemer zich op een van de voorgaande zaken beroept of daarover een klacht indient.

Wanneer gaat deze wet in?

De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 augustus 2022. De wet is op dat moment van toepassing op alle nieuwe, maar ook de bestaande arbeidsovereenkomsten.

Wilt u weten of uw arbeidsovereenkomsten voldoen aan de wetswijziging, neem dan contact op met een van onze juristen.

Ilona Maertzdorff-Grootoonk, Jurist

Kom met mij in contact
Ontmoet het hele team