We zitten nog steeds middenin een crisistijd veroorzaakt door een virus. Onze gezondheid was in gevaar, was de ervaring van velen. Echter zijn er momenteel lokale pieken waar het coronavirus weer in opleving is. Daardoor zijn de risico’s er nog wel degelijk, gezien de grote problemen bij de landen o.a. aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Volgens onze regering gaan we niet terug naar een totale lockdown. Intussen combineren we thuiswerken met werken op de ‘werkvloer’ met de inachtneming van de regels zo goed als mogelijk. Tevens zien en horen we langzaamaan in de diverse berichtgevingen wat de reeds ontstane schade en achterstand in ondernemend Nederland is. 

Vervolg regelingen
De overheid probeert deze schade met enkele noodmaatregelen in de vorm van subsidies, voorschotten en uitstel van betalingen te helen en te verzachten. Ook per heden zijn er een aantal maatregelen verlengt, zoals de regeling NOW 2.0 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Maar waar doe je als ondernemer nu echt goed aan? Wordt het niet eens tijd om de stand van zaken nu halverwege het jaar eens tegen het licht te gaan houden? 

Tussen(tijdse) stand
Bij de beursgenoteerde ondernemingen is het de normaalste zaak om bij de beoordeling van de halfjaarcijfers hun accountant in te schakelen. Volgens het VEB (Vereniging van Effectenbezitters) wordt door de toegenomen onzekerheid door het coronavirus nog nauwelijks een beoordelingsverklaring bij deze halfjaarcijfers afgegeven. De meeste ondernemingen willen geen tussentijdse ‘bemoeienis’ en het kostenplaatje hierbij weegt hierin mee. *
Best vreemd, als we bedenken dat het juist nu zo van belang is om de ‘balans’ op te maken en zicht te krijgen op de schade die de lockdown heeft veroorzaakt. Tevens kijken we met zijn allen naar een eventuele ‘tweede golf’, waarvan we nu de omvang en de lengte nog niet van kunnen overzien.

Tussentijdse cijfers
Als MKB-accountant kan ik het belang van tussentijdse overzichten en cijfers niet genoeg benadrukken. Een real-time tussenstand is op z’n minst per halfjaar, zo niet maandelijks belangrijk. In deze onzekere tijden is het van belang om te weten waar je staat en sterker nog: waar ga je heen? Is nu investeren belangrijk of moet je nu terughoudend zijn? En hoe ga je als ondernemer die mogelijke ‘tweede golf’ in?
Ingrediënten voor helder beeld van een juiste stand van (tussentijdse) zaken:
1.    Werk je sub-administraties bij: factureer tijdig, betaal op tijd en doe actief aan debiteurenbeheer;
2.    boek de administratie bij en/of lever deze tijdig aan bij je accountant/adviseur;
3.    corrigeer omissies (of laat dit doen);
4.    laat je accountant/adviseur een check uitvoeren op de administratie en bespreek de tussentijdse overzichten (periodebalans en winst- en verliesrekening).

 
Uitzicht naar de toekomst
Een inzicht per heden halfjaar geeft een stuk houvast voor het komende halfjaar. Wachten op de eindejaarsperiode met de jaarrekening als sluitpost is niet verstandig en zeker niet meer van deze tijd. De huidige tijd speelt in op de stand per heden ten dage. O.a. investeringsbeslissingen m.b.t. aankoop panden en machines vereisen een tussentijds inzicht. Tevens de waardering van immateriële- en materiële activa: sprake van tussentijdse waardeverminderingen? Ook de beslissing om met de verlengde noodmaatregelen te gaan deelnemen hangen sterk samen met het afgelopen halfjaar. 
Cijfers liegen niet. Daarom: maak de ‘balans’ op tussentijds! En betrek uw accountant/adviseur hierbij. Een inzicht per heden halfjaar geeft houvast voor het komende halfjaar, ondanks de omstandigheden van vandaag.

*Bron: www.veb.net

Dit artikel is geschreven door Mark Durand, accountant.
 

Bron: Thu, 30 Jul 2020 09:58:28 +0100