Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register aangenomen. Daarmee treedt de verplichting voor organisaties om informatie over hun UBO’s te verzamelen, bij te houden en te registreren in het UBO-register per 27 september 2020 in werking. Organisaties die al bij het Handelsregister staan ingeschreven, hebben vanaf de inwerkingtreding 18 maanden de tijd om hun UBO’s in het register in te schrijven. Nieuw op te richten organisaties moeten hun UBO’s direct registreren als zij zich in het Handelsregister inschrijven.  

Wat is een UBO
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie.  Een UBO is samengevat een natuurlijk persoon die:
–    meer dan 25% van de aandelen of stemrecht heeft; of
–    meer dan 25% eigendomsbelang in een onderneming heeft; of
–    feitelijke zeggenschap over een onderneming heeft.

Een organisatie kan meerdere UBO’s hebben. Indien geen UBO achterhaald kan worden, dient een statutair bestuurder of vennoot als zogenaamde pseudo-UBO geregistreerd te worden.

Voor wie geldt de registratieplicht?
De verplichting om UBO’s te registreren geldt voor de volgende rechtsvormen:
–    Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
–    stichtingen;
–    verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid met onderneming;
–    personenvennootschappen: maatschap, vof en cv;
–    coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;
–    rederijen;
–    Europese naamloze vennootschappen, Europese economische samenwerkingsverbanden met statutaire zetel in Nederland en Europese coöperatieve vennootschappen.

Welke gegevens zijn in het UBO-register in te zien?
Een gedeelte van het UBO-register is openbaar en kan door een ieder (tegen betaling) worden ingezien. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: de naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de omvang van het economisch belang in percentages. Overige gegevens, zoals adresgegevens, geboortedag en BSN zijn niet openbaar. Deze gegevens kunnen alleen door bevoegde autoriteiten worden ingezien.  

Veiligheidsrisico’s en privacy
In uitzonderingsgevallen kan een gedeelte van de openbare gegevens worden afgeschermd. Het gaat daarbij om gegevens van UBO’s die minderjarig of handelingsonbekwaam zijn of UBO’s die onder politiebescherming staan. De gegevens worden echter pas afgeschermd na een daartoe gevolgde procedure. 
Inschrijving
Vanaf 27 september 2020 moeten UBO’s van nieuw op te richten organisaties worden ingeschreven in het UBO-register. Bestaande organisaties krijgen 18 maanden de tijd om hun UBO’s kosteloos in te schrijven. Bestaande organisaties zullen hierover door de Kamer van Koophandel worden benaderd. De UBO’s kunnen worden ingeschreven door de tekenbevoegden binnen de organisatie. 

Voldoet een organisatie niet aan de registratieverplichting in het UBO-register? Dan kunnen er administratiefrechtelijke of strafrechtelijke sancties worden opgelegd aan zowel de organisatie als de UBO.

Heeft u vragen over het UBO-register? Neem dan contact op met onze juristen.

Dit artikel is geschreven door Claire Vrolijk, jurist. 
 

Bron: Thu, 06 Aug 2020 12:21:36 +0100