Er lijkt maar geen einde te komen aan de coronacrisis. Sinds de lockdown van medio maart en de beperkte versoepelingen die nadien door de overheid zijn ingevoerd, blijven delen van het bedrijfsleven last houden van teruglopende omzetten en doorlopende kosten. De vooruitzichten zijn voor sommige bedrijven helaas nog steeds somber. Het verkrijgen van liquiditeitsruimte is, op welke manier dan ook, voor deze bedrijven zeer welkom.
Voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting is het mogelijk een coronareserve te vormen in de aangifte vennootschapsbelasting 2019.
Door het vormen van een coronareserve mag het corona gerelateerde verlies over 2020 in mindering worden gebracht op het positieve resultaat over 2019. 
Het voordeel van het vormen van een coronareserve is dat over het jaar 2019 minder belasting is verschuldigd en mogelijk leidt tot een belastingteruggave, indien er reeds een bedrag op een eerdere voorlopige aanslag over het jaar 2019 is betaald. Dus extra liquiditeitsruimte!
Voorwaarden voor het vormen van een coronareserve
Uiteraard is aan het vormen van een coronareserve een aantal voorwaarden verbonden, te weten:
–    Er is sprake van een corona gerelateerd verlies in het boekjaar 2020;
–    Het verwachte corona gerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020;
–    De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve;
–    De coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen;
–    De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves.
Gevolgen vorming van coronareserve
Het is de vrije keus van een belastingplichtige en diens adviseur om een coronareserve te vormen.
Als voldaan wordt aan de voorwaarden moet nog steeds bekeken worden of het vormen van een coronareserve wel handig/zinvol is. Het vormen van een coronareserve kan er namelijk toe leiden dat een in een eerder jaar geleden verlies verdampt, omdat voorwaartse verliesverrekening namelijk is beperkt.
Verliezen die zijn geleden tot en met 2018 zijn met de negen komende jaren te verrekenen en verliezen geleden vanaf 2019 zijn nog maar met de zes komende jaren te verrekenen.
Wat te doen als de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al is ingediend
Wanneer de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al is ingediend (zonder toevoeging aan de coronareserve), dan kan er een nieuwe aangifte worden ingediend, waarin de coronareserve wel is verwerkt.
Zolang er nog geen (definitieve) aanslag is opgelegd, kan men volstaan met het indienen van een nieuwe aangifte. Hiermee kan ook worden volstaan als er al wel een (definitieve) aanslag vennootschapsbelasting 2019 is opgelegd, maar de herziene aangifte binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag wordt ingediend. De aangifte zal dan automatische door de Belastingdienst als ‘bezwaarschrift’ in behandeling worden genomen.
Wordt er na de termijn van zes weken een herziene aangifte vennootschapsbelasting 2019 ingediend, zal er naar het belastingkantoor tevens een brief gezonden moeten worden waarin wordt aangegeven dat het wenselijk is dat er alsnog wordt gedoteerd aan de coronareserve (verzoek ambtshalve vermindering).
Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met onze adviseurs.
Dit artikel is geschreven door Lars Tönis, belastingadviseur. 
 

Bron: Thu, 27 Aug 2020 14:36:06 +0100