Op het moment dat wij naar het eind van het jaar gaan, wordt regelmatig de vraag gesteld of er nog mogelijkheden zijn om het personeel (extra) te belonen. Met name in deze bijzondere tijd heeft de overheid dit eerder dit jaar mogelijk gemaakt door de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling te verhogen. Dit kan op een fiscaal vriendelijke manier door middel van uitruil van vakantie uren/ overuren of loon. Voor de werknemer aantrekkelijk en voor u kostenneutraal/goedkoop (afhankelijk van de keuze).

Onbelaste vergoedingen en/of verstrekkingen
De vrije ruimte, als onderdeel van de werkkostenregeling biedt hier mogelijkheden. Dit betekent dat een deel van het fiscale loon, zoals dit jaarlijks aan het personeel wordt betaald, mag worden besteed aan onbelaste vergoedingen en/of verstrekkingen zonder dat hiervoor een onderbouwing is. Zoals u ongetwijfeld weet dient u, op het moment dat er een onbelaste vergoeding wordt betaald, hiervan een onderbouwing te hebben zodat duidelijk is waarvoor deze vergoeding dient. Binnen redelijkheid geldt dit niet voor de vrije ruimte. 

Schenkingen personeel
Binnen de vrije ruimte valt alles wat een werkgever schenkt aan het personeel, wat niet direct te maken heeft met zijn of haar werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld: 
•    Kerstpakketten en andere kleine geschenken (niet de
fruitmand bij ziekte);
•    parkeer- veer- en tolgelden bij een eigen auto (met uitzondering van auto van de zaak);
•    bedrijfsfitness (niet op de werkplek);
•    contributie van personeelsverenigingen of vakvereniging; 
•    fiets(plan), elektrische fiets, scooter; 
•    personeelsfeesten (niet op de werkplek), personeelsreizen;
•    reiskostenvergoedingen, declaraties, voor reizen met eigen vervoer boven € 0,19 (onbelast)per kilometer; 
•    rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen (niet zijnde hypothecaire leningen voor de eigen woning);
•    werkruimte bij de werknemer thuis etc. 

Verruiming vrije ruimte 
De regel was dat voor de vrije ruimte een bedrag gold gelijk aan:
1.    1,7% van het fiscaal loon tot en met € 400.000.
2.    Over het meerdere van het fiscale loon gold een percentage van 1,2%.

Voorbeeld: loonsom € 600.000
Vrije ruimte bedraagt: 
– 1,7% x € 400.000 -> € 6.800
– 1,2% x € 200.000 -> € 2.400           Totaal € 9.200

Eind april kondigde het kabinet aan dat de vrije ruimte van de werkkostenregeling zal worden verruimd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Deze eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. De verruiming stond in het Besluit Noodmaatregelen Coronacrisis en liep vooruit op de wetswijziging die nu in het Belastingplan 2021 is opgenomen. Vooral kleine organisaties hebben profijt van de verhoging van de vrije ruimte. In bovengenoemd voorbeeld betekent dit een verhoging van € 5.200 waarmee het totaal komt op een bedrag van € 14.400.

In het Belastingplan 2021 stelt het kabinet tegelijkertijd voor om het percentage van 1,2% – het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000 – per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%. Deze verlaging is geen tijdelijke maatregel. Vooral grote organisaties ondervinden hiervan nadeel.  

Voor de volledigheid melden wij u dat indien u het bedrag van de vrije ruimte overschrijdt u over het meerdere 80% eindheffing moet betalen. U mag zelf bepalen of de vrije ruimte wordt gebruikt en waaraan dit besteed mag worden.

Graag denken wij met u mee om hieraan een invulling te geven (bijvoorbeeld de fietsregeling) en om ervoor te zorgen dat de vastlegging hieromtrent ook geregeld wordt. Mocht u naar aanleiding hiervan verder geïnformeerd willen worden dan kunt u hierover contact opnemen.

Dit artikel is geschreven door Peter Groenewold en Petra Klein Rot.

Bron: Tue, 29 Sep 2020 10:46:32 +0100