Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet treedt hierdoor per 1 januari 2020 definitief in werking. Per deze datum krijgen ondernemingen met personeel te maken met nieuwe regels op het gebied van onder andere de flexibele inzet van personeel en ontslag. De WAB moet ervoor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om personeel een vast contract aan te bieden. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen kort voor u op een rijtje gezet. 

Belangrijkste wijzigingen:
Oproepkrachten krijgen meer rechten. Een werkgever moet een oproepkracht jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang moet zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren in de voorafgaande twaalf maanden. Verder moeten oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Wordt een oproepkracht binnen de oproeptermijn weer afgezegd, dan moet het salaris worden doorbetaald.
De ketenregeling wordt weer verruimd: Werkgevers kunnen weer gedurende maximaal drie jaar (in plaats van twee jaar nu) tijdelijke contracten met werknemers aangaan. Het aantal tijdelijke contracten dat binnen die periode kan worden aangegaan, blijft gelijk, namelijk drie.
Het ontslaan van personeel wordt iets eenvoudiger. Nu kan een werknemer alleen ontslagen worden indien wordt voldaan aan alle voorwaarden van één van de acht in de wet omschreven ontslaggronden. Onder de WAB kan een optelsom van verschillende ontslaggronden tot ontslag leiden, zonder dat aan alle voorwaarden van de betreffende ontslaggronden wordt voldaan. Wel kan dan een hogere (transitie)vergoeding verschuldigd zijn.
De berekening van de transitievergoeding wijzigt:
o Een werknemer krijgt al vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding (nu moet een werknemer nog tenminste twee jaar in dienst zijn)
o Werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn of ouder zijn dan vijftig jaar,  bouwen geen hogere transitievergoeding meer op. De te betalen transitievergoeding wordt dus lager voor oudere werknemers die langer in dienst zijn.  
o De transitievergoeding wordt per dag opgebouwd en niet meer afgerond op halve dienstjaren.
Payrollwerknemer krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de werkgever in dienst zijn.
De WW-premie wordt gedifferentieerd naar de aard van het contract. Werkgever gaan een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract.

Kritiek
Hoewel de meerderheid van de Eerste Kamer heeft ingestemd met de WAB, is er vanuit verschillende partijen de nodige kritiek geuit op de wet. Met name de mogelijke toename van schijnzelfstandigheid wordt als risico gezien. Aangezien de WAB flexibel werk duurder maakt, zijn critici bang dat een werkgever voor hetzelfde werk gebruik zal gaan maken van laag betaalde ZZP’ers. De Eerste Kamer heeft daarom ook een motie aangenomen die de regering verzoekt om nog voor deze zomer te komen met voorstellen voor nieuw zzp-beleid dat schijnzelfstandigheid moet voorkomen en de onderkant van de ZZP-markt beter moet beschermen. 

Houd nu al rekening met de WAB
De nieuwe regels treden pas per 1 januari 2020 in werking, toch moet daar bij het aangaan of verlengen van contracten van werknemers nu al rekening mee worden gehouden. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat u een transitievergoeding verschuldigd bent, indien u nu een contract aangaat welke eindigt na 1 januari 2020 en u het contract niet wenst te verlengen. Daarnaast kan bij het verlengen van contracten nu al rekening gehouden worden met de verruimde ketenregeling zodat daarvan optimaal gebruik kan worden gemaakt. Uiteraard kunnen wij u hierin adviseren. Neem daarvoor contact op met onze juristen……   

 
Bron: Wed, 29 May 2019 09:15:09 +0100