In welke gevallen moet u het loon doorbetalen als de werknemer niet op het werk kan komen in verband met het virus
Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in het algemeen gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Mag mijn werknemer thuis blijven uit vrees voor besmetting?
Alleen bij een reëel risico op besmetting is het beter als de werknemer thuis blijft. Als daar geen sprake van is, mag de werknemer niet zonder toestemming van u thuis blijven. Wel kan in overleg (onbetaald) verlof opgenomen worden. Maar als de werknemer thuis kan werken, dan is dat ook een prima alternatief.

Heeft mijn werknemer recht op loon tijdens deze periode omdat de werknemer voor zijn/haar kind moet zorgen, omdat bijvoorbeeld de kinderopvang van het kind van de werknemer tijdelijk moet sluiten in verband met het coronavirus?
Uw werknemer heeft niet per definitie recht op loondoorbetaling vanwege deze situatie. De werknemer kan wel gebruik maken van de gebruikelijke verlofregelingen: calamiteitenverlof voor de eerste dag (betaald). Ook kan de werknemer eigen verlofdagen of onbetaald verlof opnemen.   

Mijn werknemer is op vakantie en in quarantaine geplaatst. Heeft de werknemer recht op loon?
Ja, de werknemer die in quarantaine is geplaatst heeft waarschijnlijk wel recht op loon. Op dit moment wordt aangenomen dat dit gelijk is aan het loon tijdens ziekte. Maar er zijn nog geen rechtelijke uitspraken over verschenen, dus geheel zeker is dit nog niet.

Mijn werknemer is in een risicogebied, wat moet u doen?
U bent als werkgever verplicht om beschermingsmaatregelen te nemen, omdat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Neem beschermingsmaatregelen, voor zover dat mogelijk is, zodat de werknemer niet besmet raakt. En indien mogelijk haalt u de werknemer terug vanuit dit gebied. Overleg tevens met de GGD over de maatregelen na terugkomst van de werknemer.

Wat mag ik in verband met de privacywetgeving aan mijn werknemers vragen?
De specifieke situatie nu, is primair de verantwoordelijkheid van de overheid, niet die van werkgevers. De gebruikelijke normering uit privacywetgeving blijft dus het uitgangspunt. Voor werknemers die zelf een vermoeden van besmetting hebben, geldt dat zij de huisarts bellen (niet bezoeken) en thuis blijven (tot na medische controle). U mag werknemers vragen naar welk gebied zij op vakantie zijn geweest. U mag werknemers ook vragen of zij gezondheidsklachten hebben, maar werknemers zijn niet verplicht om hierop te antwoorden. Dat mag uiteraard wel. Echter, de werkgever mag geen medische gegevens verzamelen en registreren, dus ook het antwoord van de werknemer op de gestelde vraag niet. En ook niet als de werknemer u spontaan een en ander vertelt. Temperatuur opnemen, een koortsscan, is niet toegestaan. Werknemers aan de poort scannen, of ingeval er een vermoeden bestaat dat de werknemer besmet is (het onderscheid met een gewone griep is door niet-artsen overigens niet te maken), mag niet, en hoeft redelijkerwijs ook niet, gezien het GGD-beleid (huisarts bellen). De suggestie doen de huisarts te bellen kan uiteraard wel. Een werknemer van wie vaststaat dat hij/zij is besmet, de toegang ontzeggen, is uiteraard geboden vanuit preventieplicht uit Arbowetgeving.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de gevolgen van het coronavirus? Of wilt u werktijdverkorting aanvragen bij het UWV?  Neem dan gerust contact op met één van uw contactpersoon van Kab, wij kunnen u daarbij helpen.

 
Bron: Wed, 11 Mar 2020 12:48:49 +0100