Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat de invoering van het UBO- register mogelijk maakt aangenomen. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ oftewel de uiteindelijk belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een juridische entiteit zoals een onderneming, stichting of vereniging. 
Bij een BV of NV gaat het om:
personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Met de instelling van het register beoogt de regering financieel-economische criminaliteit, zoals belastingontduiking, fraude en witwassen van geld tegen te gaan. Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.

De UBO-registratieplicht gaat gelden voor onder meer de volgende organisaties:
(niet-beursgenoteerde) BV’s en NV’s;
overige rechtspersonen: stichtingen, (UBO-plichtige) verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
kerkgenootschappen.

Eenmanszaken, beursgenoteerde ondernemingen en verenigingen van eigenaren vallen niet onder de registratieplicht.

Het register wordt als onderdeel van het Handelsregister bijgehouden door de Kamer van Koophandel. Wie recent een BV heeft opgericht, heeft ten behoeve van het UBO register van de notaris een vragenlijst hierover ontvangen. Deze informatie wordt doorgeleid aan de Kamer van Koophandel. Bestaande entiteiten hebben tot 1,5 jaar na invoering van de wet de tijd om hun registratie op orde te krijgen. 

Slechts een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:
voornaam en achternaam;
geboortemaand en -jaar;
nationaliteit;
woonstaat;
aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het openbare deel van het UBO-register zal alleen doorzoekbaar zijn op de naam van de onderneming of de rechtspersoon. Het zoeken op de naam van de UBO is niet mogelijk. Net zoals bij het Handelsregister zijn aan het opvragen van gegevens uit het UBO-register kosten verbonden.

Niet openbaar gegevens zijn:
BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
geboortedag;
geboorteland en –plaats;
woonadres;
afschrift van geldig identiteitsdocument;
afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Alleen de bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen de niet openbare gegevens inzien.

Op grond van Europese regelgeving had het UBO-register uiterlijk op 10 januari 2020 in werking moeten treden. Dat tijdstip is door Nederland niet gehaald, want de Eerste Kamer moet nog instemmen met het wetsvoorstel. Naar verwachting zal deze instemming dit voorjaar plaatsvinden, zodat het register kort daarna zal worden ingevoerd.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met een van de juristen van Kab accountants & belastingadviseurs.

 
Bron: Thu, 16 Jan 2020 09:15:46 +0100