Op dit moment zijn de besprekingen gaande voor een nieuwe cao Horeca. KHN, CNV Vakmensen en FNV Horeca hebben inmiddels hiervoor een onderhandelaarsresultaat bereikt. 
De nieuwe cao gaat in per 1 januari 2020. In het resultaat zijn de mogelijkheden van de Wet arbeids-markt in balans (Wab) opgenomen, zodat via de cao de wet beter toepasbaar wordt. Bijvoorbeeld bepalingen rond oproepovereenkomsten en seizoencontracten. De prestatieverhoging is afgeschaft en alle vakkrachten met een loon tussen het basis- en eindloon van de loontabel krijgen per 1 januari 2020 3% verhoging. Dit kan als een aanzienlijke lastenbezwaring worden gezien naast de bepalingen zoals deze in de Wab zijn genoemd (hoge WW).
Dat er een onderhandelaarsresultaat is, betekent dat iedere partij het resultaat voor goedkeuring voorlegt aan de eigen achterban. Wat houdt het onderhandelaarsakkoord onder meer in:
1. 3% loonsverhoging per 1-1-2020 voor alle medewerkers die op 31-12-2019 een loon hebben tussen basis en eindloon van de huidige cao-loontabel. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse prestatieverhoging die afhankelijk is van beoordelen, per direct wordt afgeschaft. Een al toegezegde verhoging op basis van beoordelen wordt met de 3% verrekend. Daarna wordt het nieuwe loon getoetst aan het minimum van de nieuwe loontabel.
2. De medewerker met een loon boven het eindloon ontvangt per 1-7-2020 een eenmalige uitkering van €100 als hij of zij 3 jaren (2017, 2018 en 2019) geen bruto loonsverbetering buiten de cao om is toegekend.
3. De medewerker wordt eerder vakkracht doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever meetelt.
4. De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt voor de praktijk iets meer werkbaar gemaakt door:
De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst te verkorten van 4 dagen naar 24 uren tevoren;
Voor seizoenen de tussenpoos in de keten van bepaalde tijd contracten van maximaal 6 maanden te verkorten tot maximaal 3 maanden. Het is seizoenwerk als het werk voor die ene seizoenkracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is en kan worden gedaan. Hierdoor ontstaat geen contract voor onbepaalde tijd;
Bij omstandigheden van seizoen en afhankelijkheid van klimaat en natuur (zoals strandhoreca, seizoenhotels en seizoenterrassen) zijn nieuwe verplichtingen uit de Wab zoals de oproeptermijn, het doen van extra uitbetalingen als een oproep last minute wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden, niet van toepassing;
Uitsluitend voor de nieuwe invalkracht nul-uren kan nog het principe ‘geen werk, geen loon’ toegepast worden. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Maar ook voor die invalkracht geldt dat na elke 12 maanden een verplicht Wab-aanbod moet worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang met loonbetaling.
De nieuwe cao heeft een looptijd van één jaar.
De formele uitkomst van die procedures wordt uiterlijk 16 december 2019 verwacht. De ervaring leert dat hierin niet veel zal wijzigen; maar dit zal pas dan bekend worden.

 
Bron: Fri, 06 Dec 2019 15:05:15 +0100