Door het coronavirus verkeren veel ondernemers, ondanks alle steunmaatregelen van de overheid, op dit moment in zwaar weer. Indien uw onderneming financiële problemen heeft en er wellicht zelfs sprake is van een dreigend faillissement, kan een recente wetswijziging mogelijk uitkomst bieden. Deze wetswijziging is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die op 1 januari 2021 in werking is getreden. De WHOA biedt ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, de mogelijkheid om hun schulden buiten een faillissement te saneren.

Dwangakkoord

De WHOA bevat een procedure waarmee een onderneming zijn te hoge schuldenlast kan saneren door een onderhands akkoord te sluiten met zijn schuldeisers. Tot 1 januari 2021 kon een dergelijk akkoord alleen tot stand komen indien alle betrokken schuldeisers daarmee instemden. Een enkele schuldeiser kon daarmee de totstandkoming van een akkoord dus frustreren, zelfs als het akkoord in het belang van de gezamenlijke schuldeisers was. Door de WHOA is het mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken over een sanering van de schulden. Ondernemers kunnen hun schuldeisers (waaronder ook de bank en de Belastingdienst) via de rechter dwingen om mee te werken aan een onderhands akkoord.

Voorwaarden

Omdat een dwangakkoord een ingrijpende maatregel is, worden er diverse voorwaarden gesteld aan het akkoord. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Er moet sprake zijn van een dreigend faillissement.
  • De ondernemer beschikt over rendabele bedrijfsactiviteiten.
  • Schuldeisers moeten op basis van hun rangorde worden ingedeeld in verschillende klassen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan preferente schuldeisers zoals de Belastingdienst en pand- en hypotheekhouders.
  • Het akkoord moet redelijk zijn. Dat wil zeggen dat er sprake is van een eerlijke en gelijke verdeling van de aflossing over alle schuldeisers.
  • Het akkoord is voor de schuldeisers gunstiger dan het faillissement van de onderneming.
  • Minstens één klasse van schuldeisers moet voor het akkoord stemmen.
  • De arbeidsvoorwaarden van personeel moeten gelijk blijven.

Procedure

Een ondernemer kan de WHOA-procedure zelf in gang zetten door een verklaring bij de griffie van de rechtbank te deponeren, waarin wordt aangegeven dat met de voorbereiding van een akkoord wordt gestart. Het is ook mogelijk dat het initiatief wordt genomen door schuldeisers, aandeelhouders of een ondernemingsraad van de onderneming. Vervolgens volgt overleg met de schuldeisers en worden afspraken over bijvoorbeeld gedeeltelijke kwijtschelding of langere betalingstermijnen vastgelegd in een concept-akkoord. Dit concept-akkoord moet worden voorgelegd aan de schuldeisers, die de mogelijkheid krijgen om hierover te stemmen. Nadat de uitslag bekend is, dient door een advocaat zo snel mogelijk een homologatieverzoek bij de rechtbank ingediend te worden. Vervolgens is het aan de rechtbank om het voorgestelde akkoord goed te keuren (homologeren). Zodra de rechtbank het onderhandse akkoord goedkeurt, is het akkoord bindend voor alle schuldeisers, dus ook voor schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd.

Wacht niet te lang

Het is belangrijk om niet te lang te wachten met het in gang zetten van een WHOA-procedure. De doorlooptijd van de procedure zal naar verwachting meerdere maanden in beslag nemen en gedurende deze periode zullen de lopende kosten doorbetaald moeten worden. Daarnaast moeten ook de kosten van deskundigen als advocaten en accountants gedragen kunnen worden. Wordt gewacht totdat deze kosten niet meer betaald kunnen worden dan is een WHOA-procedure weinig zinvol en zal faillissement onafwendbaar zijn.

Wilt u weten of de WHOA voor u een oplossing is? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of één van de juristen.

Dit artikel is geschreven door Claire Vrolijk, jurist. 

Bron: Wed, 24 Mar 2021 14:02:17 +0100