Regelmatig krijgen wij deze vraag van onze klanten. Op het eerste oog een eenvoudige vraag, maar de waarde is op verschillende manieren te bekijken en te bepalen. Dit staat nog los van de uiteindelijk te betalen prijs van een potentiële koper. Toch proberen wij met behulp van software hierover een uitspraak te doen. Hoe? Dat leggen wij uit in deze blog.

Waarderingsmethode

De waarde van uw onderneming is meer dan simpelweg het verschil tussen bezittingen en schulden, oftewel het eigen vermogen volgens de balans. Deze waarde wordt de intrinsieke waarde genoemd en daarbij wordt slechts gekeken naar de balans van dat moment.

De waarde is naast deze historische informatie echter met name ook afhankelijk van prognoses en toekomstige cashflowontwikkelingen (inclusief investeringsbehoefte) en zeker ook van de zogenaamde waardedrijvers. Dit zijn kenmerken van uw onderneming die een indicatie geven over de mogelijkheden en risico’s van uw onderneming. Samen met u kijken wij naar de waardedrijvers binnen uw onderneming zoals:

–    de resultaten van de afgelopen jaren van uw onderneming (historie);
–    spreiding van de bedrijfsactiviteiten;
–    aanpassingsvermogen aan marktomstandigheden;
–    concurrentie;
–    afhankelijkheid van afnemers, leveranciers of management.

Naast het feit dat deze waardedrijvers onderdeel zijn van de waardering geven ze ook een richting waaraan u kunt werken om de ondernemingswaarde te verhogen.

Deze waardedrijvers worden uitgedrukt in een score en zegt iets over het risicoprofiel van uw onderneming. Uiteindelijk wordt de uitkomst onderdeel van de disconteringsvoet.  Op basis van de DCF methode (Discounted Cash Flow methode), waarbij de toekomstige vrije kasstromen contant worden gemaakt tegen de disconteringsvoet, bepalen wij de ondernemingswaarde binnen een bandbreedte. Door daarna rentedragende schulden te corrigeren evenals het surplus of tekort aan werkkapitaal en liquide middelen komen wij uiteindelijk op de aandeelhouderswaarde.

Wat kunt u hier nu mee?

Als eerst wordt deze waarde als basis gebruikt bij de overdracht van uw bedrijf. Het betekent in feite het vertrekpunt waarmee u de onderhandelingen voor de overdracht in gaat. Ook bij aankoop/overname van een onderneming kan een waardebepaling een goed startpunt zijn voor de onderhandelingen (indien voldoende informatie bekend is, bijvoorbeeld uit een informatiememorandum). Wij zetten deze waardering verder ook in als onderbouwing voor de te verzekeren waarde in geval van het afsluiten van een compagnonsverzekering of bij het bepalen van de omvang van het privé vermogen van de ondernemer voor financiële planning of bij het bepalen van de omvang van de nalatenschap.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Graag komen wij met u in contact om uw bedrijf op waarde te schatten.

Marc Hiddink - Accountant

Marc Hiddink, Senior Adviseur MKB